1. SỨ MỆNH

Nhóm đối tác GHG Việt Nam (GHGVIETNAM) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập với sứ mệnh thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính (GHG) và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) tại Việt Nam

  1. TẦM NHÌN

GHGVIETNAM hướng tới một Việt Nam phát triển bền vững, với mức phát thải GHG giảm thiểu, góp phần bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH.

  1. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trách nhiệm: GHGVietnam cam kết thực hiện các hoạt động của mình một cách có trách nhiệm, đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và bền vững.

Cộng đồng: GHGVIETNAM xây dựng và phát triển các mối quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nhằm đạt được mục tiêu chung về giảm phát thải GHG và ứng phó với BĐKH.

Sáng tạo: GHGVIETNAM luôn tìm kiếm và ứng dụng các giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong việc giảm phát thải GHG.

Tối ưu: GHGVIETNAM luôn đặt mục tiêu tối ưu hóa các nguồn lực để đạt hiệu quả cao nhất.

Phù hợp: GHGVIETNAM căn cứ vào quy mô, tính chất và đặc điểm từng đơn vị để có những giải pháp phù hợp trong hoàn cảnh và mục tiêu khác nhau.