Sứ mệnh, tầm nhìn

 1. Sứ mệnh: Dẫn dắt và đại diện cho các tổ chức kinh doanh và khối doanh nghiệp ở Việt Nam trong qúa trình hành động giảm phát nhà kính, chuyển đổi xanh và hướng đến nền kinh tế kinh tế tuần hoàn và các-bon thấp.
 2. Tầm nhìn: Đến năm 2030, mạng lưới sẽ trở thành Hiệp hội Khí nhà kính Việt Nam qui tụ các đối tác hàng đầu để hỗ trợ, thúc đẩy khối doanh nghiệp hành động giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi xanh và hướng đến kinh tế tuần hoàn và các-bon thấp.
 3. Giá trị cốt lõi: 
    • Tuân thủ và phù hợp
    • Tôn trọng và hài hoà lợi ích
    • Cam kết chất lượng và giá trị
    • Đổi mới sáng tạo và số hoá
    • Tăng trưởng bền vững