Phương pháp IPCC

Phương pháp IPCC là một bộ phương pháp được Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC) phát triển để ước tính lượng phát thải khí nhà kính (KNK). Các phương pháp này được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới để kiểm kê KNK, xây dựng kế hoạch giảm nhẹ phát thải KNK và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu.

Phương pháp IPCC được chia thành 2 loại:

 • Phương pháp định lượng: sử dụng các phương pháp đo lường, tính toán để xác định lượng phát thải KNK. Các phương pháp định lượng được sử dụng phổ biến nhất trong kiểm kê KNK là:
  • Phương pháp cân bằng năng lượng: sử dụng phương trình cân bằng năng lượng để tính toán lượng phát thải KNK từ các nguồn phát thải.
  • Phương pháp xác định nguồn: sử dụng phương pháp xác định nguồn để xác định lượng phát thải KNK từ các nguồn phát thải cụ thể.
  • Phương pháp tính toán theo tiêu chuẩn: sử dụng các tiêu chuẩn, quy định để tính toán lượng phát thải KNK.
 • Phương pháp định tính: sử dụng các phương pháp phân tích, đánh giá để xác định lượng phát thải KNK. Các phương pháp định tính thường được sử dụng để ước tính lượng phát thải KNK từ các nguồn phát thải khó xác định bằng các phương pháp định lượng.

Các bước thực hiện phương pháp IPCC bao gồm:

 1. Lập kế hoạch kiểm kê KNK: xác định phạm vi kiểm kê, các nguồn phát thải cần kiểm kê, phương pháp kiểm kê,…
 2. Thu thập thông tin, số liệu: thu thập thông tin, số liệu về các nguồn phát thải cần kiểm kê.
 3. Xử lý thông tin, số liệu: xử lý thông tin, số liệu theo phương pháp kiểm kê đã lựa chọn.
 4. Tính toán lượng phát thải KNK: tính toán lượng phát thải KNK của các nguồn phát thải.
 5. Lập báo cáo kiểm kê KNK: lập báo cáo kiểm kê KNK theo quy định.

Ưu điểm của phương pháp IPCC:

 • Là bộ phương pháp được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, được các tổ chức quốc tế và các quốc gia công nhận.
 • Có độ chính xác cao, đáp ứng được các yêu cầu của kiểm kê KNK.
 • Có tính linh hoạt, có thể áp dụng cho nhiều loại nguồn phát thải KNK.

Nhược điểm của phương pháp IPCC:

 • Có yêu cầu về kỹ thuật, chuyên môn cao.
 • Yêu cầu số liệu, thông tin đầy đủ, chính xác.
 • Chi phí thực hiện cao.