Để đăng ký là Hội viên VASEP, vui lòng download file dưới đây:

Sau khi điền đầy đủ thông tin, vui lòng gửi về địa chỉ email: hientran@vasep.com.vn
Mọi thắc mắc xin liên hệ với:

Ms. Trần Thị Hiền

Thư ký Văn phòng Hiệp hội

  • Email: hientran@vasep.com.vn
  • Tel: (+84-28) 628 10 432 - ext:21
  • Mobile: 034 737 8695
  • Fax: (+84-28) 628 10 437
GHG VIETNAM x