Dấu chân carbon (Carbon footprint) là gì???

1- Dấu chân carbon (Carbon footprint) là gì?

Dấu chân carbon (carbon footprint): Là tổng lượng khí nhà kính, chủ yếu là carbon dioxide (CO2), mà một cá nhân, tổ chức, hoặc sản phẩm phát ra vào môi trường trong quá trình sản xuất, sử dụng và tiêu hủy, bắt nguồn từ khái niệm dấu chân sinh thái.

2- Tính toán lượng khí thải carbon do một sản phẩm tạo ra trong toàn bộ vòng đời của nguyên liệu thô, sản xuất, vận chuyển, bán hàng, sử dụng, thải bỏ và tái chế, bao gồm không chỉ bản thân sản phẩm mà còn cả lượng khí thải carbon của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng.

3- Theo định nghĩa của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC), dấu chân carbon là “tổng lượng phát thải khí nhà kính trực tiếp (phạm vi 1) và gián tiếp (phạm vi 2, phạm vi 3) do một hoạt động, sản phẩm hoặc tổ chức gây ra trong suốt vòng đời của nó”.

Dấu chân carbon của sản phẩm (CFP) là một khái niệm được sử dụng rộng rãi để đánh giá tác động môi trường của một sản phẩm. CFP được tính toán bằng cách tổng hợp lượng khí nhà kính phát ra ở tất cả các giai đoạn trong vòng đời của sản phẩm, bao gồm:

1- Khai thác nguyên liệu thô: Quá trình khai thác nguyên liệu thô để sản xuất sản phẩm có thể phát thải khí nhà kính, chẳng hạn như khí methane (CH4) từ các mỏ khí đốt tự nhiên.

2- Sản xuất sản phẩm: Quá trình sản xuất sản phẩm có thể phát thải khí nhà kính từ việc sử dụng năng lượng, chẳng hạn như khí thải carbon dioxide (CO2) từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch.

3- Phân phối sản phẩm: Quá trình vận chuyển sản phẩm từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ có thể phát thải khí nhà kính, chẳng hạn như khí thải carbon dioxide (CO2) từ các phương tiện giao thông.

4- Sử dụng sản phẩm: Quá trình sử dụng sản phẩm có thể phát thải khí nhà kính từ việc sử dụng năng lượng, chẳng hạn như khí thải carbon dioxide (CO2) từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch để vận hành sản phẩm

5- Xử lý/tái chế sản phẩm: Quá trình xử lý hoặc tái chế

Dấu chân carbon của sản phẩm (PCF) giúp người tiêu dùng và các doanh nghiệp hiểu rõ tác động môi trường của sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ sử dụng hoặc sản xuất. Nó cung cấp thông tin quan trọng để đánh giá và so sánh tính bền vững của các sản phẩm khác nhau và giúp người tiêu dùng lựa chọn những sản phẩm có tác động môi trường thấp hơn. CFP thường được tính bằng đơn vị khí nhà kính, thường là tấn CO2 tương đương. Việc tính toán CFP thường phức tạp vì nó phải xem xét nhiều yếu tố khác nhau như năng lượng tiêu thụ, nguyên liệu sử dụng, quá trình sản xuất, vận chuyển và loại bỏ. Tuy nhiên, CFP là một công cụ quan trọng để đảm bảo tính bền vững trong sản xuất và tiêu dùng và để đóng góp vào nỗ lực giảm thiểu tác động của con người lên biến đổi khí hậu.