BQL Khu dự trữ Sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm – Hội An

BQL Khu dự trữ Sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm – Hội An

personal

Lê Ngọc Thảo

BQL Khu dự trữ Sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm - Hội An

Trưởng ban thư ký

https://khusinhquyenculaocham.com.vn

25 năm làm việc trên lĩnh vực bảo tồn tài nguyên môi trường biển, trong đó 15 năm khu sinh quyển

Chưa được tham gia nhiều các dự án liên quan đến biến đổi khí hậu

Nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế và phát triển cộng đồng

Mong muốn được tham gia với tư cách thành viên