Chi cục Kiểm lâm Lào Cai

Chi cục Kiểm lâm Lào Cai

company

PHÒNG SỬ DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG, CHI CỤC KIỂM LÂM LÀO CAI

Chi cục Kiểm lâm Lào Cai

Trưởng phòng

Có gần 20 năm trong lĩnh vực Sử dụng và Phát triển rừng

Đã tham gua là đối tác thực hiện các hoạt động như Chương trình UNREDD II, các Dự án bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý rừng bền vững của USAID, JICA (VFBC, SNRM...),..

Thạc sỹ Khoa học môi trường, Lâm sinh...

Đề nghị được tham gia GHGVIETNAM