Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

Bùi Thái Bạch Dương

Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

Cán bộ

Kinh nghiệm 15 năm thực hiện ĐTM cho các dự án vốn trong nước và nước ngoài (WB, ADB)

Lập ĐTM Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ Dự án quản lý bền vững các chất được kiểm soát theo nghị định thư Montreal

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo chính sách an toàn môi trường xã hội của nhà tài trợ