Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

Hồ Thị Hương

Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

Cán bộ

https://www.viwase.vn

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội cho các dự án đầu tư xây dựng

-Dự án "Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An", vay vốn WB - Dự án "Phát triển tích hợp thích ứng -tỉnh Bình Định", vay vốn WB

-Thạc sĩ Khoa học môi trường