Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASE)

Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASE)

NGUYỄN LÊ PHÚ

Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASE)

Giám đốc Trung tâm PTBV Môi trường và Xã hội

- Có hơn 20 năm kinh nghiệm thực hiện lập báo cáo và giám sát các dự án về môi trường và xã hội ở Việt Nam. - Có nhiều kinh nghiệm làm Đội trưởng/Chủ trì thực hiện các dự án về môi trường.

- Tham gia với vị trí là đội trưởng hoặc nhân sự chủ chốt thực hiện lập báo cáo đánh giá và giám sát thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường và xã hội cho hàng loạt các dự án đầu tư phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực thoát nước, xử lý nước thải, phát triển hạ tầng đô thị và nông thôn, trồng rừng ngập mặn... - Tham gia với vai trò là Chuyên gia môi trường chủ chốt thực hiện lập các tài liệu cho Dự án Quản lý loại trừ các chất HCFC giai đoạn III và Kế hoạch thực hiện Kigali giai đoạn I tại Việt Nam (KIP I và HPMP III) do Cục Biến đổi Khí hậu chủ trì thực hiện.

- Thạc sỹ Quản lý sinh thái (Đại học Antwepen - Bỉ, 2002); Cử nhân Hóa học (Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, 1995). - Thông thạo quy trình thực hiện, chuyên môn và kỹ năng thực hiện các dự án đầu tư, trong đó có các dự án về môi trường sử dụng vốn doanh nghiệp, vốn ngân sách và vốn tài trợ ODA; - Thông thạo chuyên môn đánh giá và giá sát tác động môi trường, xã hội. - Thông thạo sử dụng một số phần mềm mô hình đánh giá tác động môi trường không khí và nước.

- Thị trường Carbon tại Việt Nam sẽ đưa vào hoạt động thử nghiệm vào năm 2025, hoạt động chính thức vào năm 2028, tôi rất vinh dự được tham gia vào lĩnh vực này ngay từ giai đoạn đầu.