Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

Đặng Hoàng Cường

Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

Cán bộ

https://www.viwase.vn

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án

-Dự án "Phát triển tích hợp thích ứng-tỉnh Bình Định", vay vốn WB. -Dự án "Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An", vay vốn WB.

Kỹ sư công nghệ Kỹ thuật Môi trường