CÔNG TY TNHH ĐẤT HỢP

CÔNG TY TNHH ĐẤT HỢP

personal

LÊ NGỌC TÚ

CÔNG TY TNHH ĐẤT HỢP

Trưởng Phòng Vi sinh Môi trường

- Xử lý nước thải. - Sales

Chưa có

Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật môi trường