Công ty TNHH Elentec Việt Nam

Công ty TNHH Elentec Việt Nam

personal

Lê Viết Thiện

Công ty TNHH Elentec Việt Nam

Trưởng phòng EHS

5 năm làm quản lý môi trường tại phòng TNMT QUận cầu Giấy 10 năm phụ trách Mảng EHS tại doanh nghiệp

Điều tra, rà soát và đề xuất biện pháp quản lý môi trường (Nước thải, Khí thải...) Trên Địa bàn Quận cầu Giấy hàng năm: lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường,; Tính toán phát thải, lập báo cáo phát thải khí nhà kính cho doanh nghiệp

Kỹ sư Công nghệ môi trường Thạc Sỹ chuyên ngành Biến Đổi Khí Hậu

Mong muốn nâng cao kiến thức bổ trợ trong công tác kiểm kê KNK cũng như thực hiện Báo cáo ESG cho doanh nghiệp