Cong ty TNHH Phong Minh San

Cong ty TNHH Phong Minh San

Bùi Thị Phượng

Cong ty TNHH Phong Minh San

Ph Gi

-

chua tham gia, mong muon tham gia de nham phat trien nuoi trong thuy san theo huong ben vung v gi cac nha may cong nghiep huong toi phat trien ben vung

Ths Kinh doanh v qu l Ks Cng ng tc p