Công ty TNHH tư vấn bizgrow

Công ty TNHH tư vấn bizgrow

company

Nguyễn thị Phường

Công ty TNHH tư vấn bizgrow

Giám đốc

1. Đã tư vấn cho một số doanh nghiệp về ISO 14064-1 2. Hoạt động tư vấn ISO 9001,14001,22000,45001,Vietgap, global, FSSC 22000, BRC,,… 3. Hoạt động tư vấn CSR: sa8000, RBA, WRAP, … 4. Hoạt Động tư vấn cải tiến năng suất

Công ty khoa học kỹ thuật AVC

Tư vấn ISO, CSR, năng suất