Công ty TNHH Tư vấn đầu tư SDP

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư SDP

NGÔ THỊ THANH DUNG

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư SDP

CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

10 năm trong lĩnh vực tư vấn dự án về Lâm nghiệp, tuệ vấn về chứng chỉ FSC cho rừng sản xuất

Thăm giá các hội thảo về chuyển đổi xanh, phát triển bền vững đó Cục biến đổi khí hậu Bộ TNMT Tổ chức Hội thảo " Phát triển đô thị, khu công nghiệp xanh gắn với thị trường tín chỉ các bọn tại tỉnh Điện Biên Biên

Kỹ năng tư vấn, đào tạo, tiếp cận các địa phương có rừng. Làm việc với người dân tuyên truyền Kỹ năng thuyết trình, dân vận Kỹ năng tổ chức