Công ty TNHH tư vấn kiểm kê khí nhà kính và phát triển xanh Hoàng Kim

Công ty TNHH tư vấn kiểm kê khí nhà kính và phát triển xanh Hoàng Kim

Nguyễn Thị Nga

Công ty TNHH tư vấn kiểm kê khí nhà kính và phát triển xanh Hoàng Kim

Nhân viên

Có kinh nghiệm phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm và lập báo cáo (quan trắc môi trường và công tác bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp)

Mới tham gia vào mạng lưới nên chưa có kinh nghiệm tham gia các dự án, hoạt động liên quan đến biến đổi khí hậu.

Giám định mẫu và lập báo cáo