Công ty TNHH Tư vấn Kiểm kê Khí nhà kính và Phát triển xanh Hoàng Kim

Công ty TNHH Tư vấn Kiểm kê Khí nhà kính và Phát triển xanh Hoàng Kim

Mai Thị Thùy Linh

Công ty TNHH Tư vấn Kiểm kê Khí nhà kính và Phát triển xanh Hoàng Kim

Cán bộ

Là thành viên mới bắt đầu sang lĩnh vực Kiểm kê Khí nhà kính nên chưa có kinh nghiệm

Là thành viên mới bắt đầu sang lĩnh vực kiểm kê khí nhà kính nên chưa tham gia cá dự án và hoạt động liên quan

Phân tích chất lượng đất nước không khí và lập các báo cáo môi trường