Control Union Vietnam

Control Union Vietnam

personal

https://ghgvietnam.vn/wp-content/uploads/2024/04/Le-Qui-Hoa-Binh-CV.pdf

Qui Hoa Binh Le

Control Union Vietnam

Quản lý nhóm nông nghiệp

15 năm hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và hiện tại là quản lý bộ phận chứng nhận nông nghiệp.

Thực hiện chứng nhận nhiều tiêu chuẩn trong đó có các tiêu chuẩn bền vững. Hiện tại đang quản lý tiêu chuẩn SRP (Lúa gạo bền vững) và tiêu chuẩn này cũng yêu cầu các thực hành giảm phát thải như (AWD)

- Kỹ sư Nông nghiệp - Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh