Đại học TNMT TP.HCM

Đại học TNMT TP.HCM

personal

https://ghgvietnam.vn/wp-content/uploads/2024/04/LLKH_TS_-BaoVanTuy_2022.pdf

Van Tuy

Đại học TNMT TP.HCM

Giảng viên

- Có kinh nghiệm trong việc đánh giá tác động của BĐKH - Có kinh nghiệm trong xây dựng Kế hoạch hành động chi tiết ứng phó với BĐKH - Xây dựng giải pháp ứng phó BĐKH dựa vào cộng đồng

- Nghiên cứu khả năng ảnh hưởng của BĐKH đến đa dạng sinh học rừng ngập mặn khu vực Bến tre, Trà Vinh và giải pháp ứng phó - Đánh giá tính dễ tổn thương do BĐKH cho lưu vực Sông Cái (Ninh Thuận và khu vực liền kề) - Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong lĩnh vực tài nguyên đất và nước khu vực ĐBSCL ứng phó BĐKH - Xây dựng khung kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH (Bến Tre, An Giang, Bac Liêu, Ninh Thuận)

- Quản lý và khai thác tài nguyên bền vững có lồng ghép tác động của BĐKH - Sử dụng GIS và RS để xây dựng bản đồ tác động của BĐKH