FES

FES

company

Pham Thị Bích Ngà

FES

Program manager

vietnam.fes.de

Lồng ghép bảo tồn và phát triển bền vững, giáo dục môi trường, phát triển du lịch cộng đồng.

Dự án biến đổi khí hậu và năng lượng châu Á, tập trung vào vận động chính sách về chuyển dịch năng lượng công bằng

Nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và năng lượng