ICRAF Việt Nam

ICRAF Việt Nam

personal

Trương Thị Ánh Tuyết

ICRAF Việt Nam

Nghiên cứu viên

Hơn 10 năm nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực môi trường, nông nghiệp và phát triển bền vững

- Dự án nghiên cứu và đào tạo về Biến đổi khí hậu liên vùng do Đại sứ Quán Ai len tài trợ - Dự án Nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu - Mạng lưới châu á thái bình dương về nghiên cứu biến đổi toàn cầu - Dự án thúc đấy hệ thống nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu- SEAOHUN - Phân tích dòng chảy năng lượng trong sản xuất lúa

- Mô hình hóa phân bố loài - Phân tích đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến đời sống và sản xuất nông nghiệp - Tính toán năng lượng đầu vào, đầu ra và phát thải trong nông nghiệp