InnoGreen Platform

InnoGreen Platform

Hồ Nguyễn Thanh Huy

InnoGreen Platform

Giám đốc

Xây dựng và phát triển các chương trình phát triển bền vững cho doanh nghiệp

Dự án giảm thiểu rác thải nhựa Nghiên cứu phân tích dòng vật chất kinh tế tuần hoàn Thừa Thiên Huế Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực và kết nối thanh niên phát triển bền vững

Xây dựng chương trình và kế hoạch cho các hoạt động phát triển bền vững Xây dựng lộ trình phát triển bền vững