OPENSENS.INC

OPENSENS.INC

Hồ Anh Tâm

OPENSENS.INC

Phó Giám Đốc

Nghiên cứu phát triển các giải pháp công nghệ hỗ trợ hoạt động hình thành tín chỉ cacbon và giao dịch tín chỉ cacbon.

Xây dựng các giải pháp tích trữ năng lượng. Xây dựng nền tảng quản lý dữ liệu trong lĩnh vực tín chỉ cacbon. Xây dựng các giải pháp đo kiểm, khảo sát, thu thập thông tin hỗ trợ các dự án tín chỉ cacbon.

Nghiên cứu phát triển các giải pháp công nghệ thông tin dựa trên nền tảng blockchain, AI... nhằm phục vụ các hoạt động liên quan tới kiểm kê khí nhà kính, dự án tín chỉ cacbon. Thiết kế chế tạo các công cụ đầu cuối.