Phòng Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ

Phòng Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ

Nguyễn Thị Ngân Giang

Phòng Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ

Chuyên viên

Có 20 năm hoạt động trong lĩnh vực quản lý môi trường và 03 năm trong lĩnh vực biến đổi khí hậu

Đã tham gia các dự án thuộc hợp phần Tăng trưởng xanh

Có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực đánh giá tác động môi trường; quản lý nhà nước liên quan đến thích ứng và ứng phó biến đổi khí hậu