Trung tâm đào tạo logistics tiểu vùng Mekong-Nhat Bản tại Việt Nam

Trung tâm đào tạo logistics tiểu vùng Mekong-Nhat Bản tại Việt Nam

personal

Nguyễn Ngọc Hà

Trung tâm đào tạo logistics tiểu vùng Mekong-Nhat Bản tại Việt Nam

Chuyên viên

Tư vấn đào tạo cho doanh nghiệp vận tải đường bộ, doanh nghiệp logistics

Tham gia đào tạo doanh nghiệp vận tải đường bộ lái xe an toàn vs vận tải xanh của Bộ giao thông vận tải Tham gia dự án vận chuyển hàng nguy hiểm của GIZ Nghiên cứu về phát triển cảng xanh của Bộ giao thông vận tải

Tổ chức quản lý vận tải Vận chuyển hàng nguy hiểm