Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Thừa Thiên Huế

Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Thừa Thiên Huế

Cao Quốc Hải

Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Thừa Thiên Huế

Phó Giám đốc

hueinnovationhub.vn

1. Đổi mới sáng tạo, được đào tạo từ Chương trình Đối tác Đổi mới sáng tạo VN-Phần Lan (IPP) năm 2016 2. National Consultant cho một số dự án về Kinh tế tuần hoàn của UNDP Việt Nam. 3. Trưởng nhóm tư vấn cho một số dự án giảm nhựa của WWF Việt Nam triển khai tại Huế. 4. Tham gia chính về nghiên cứu Chuyển hóa vật chất trong kinh tế tuần hoàn, thực hiện bởi UNDP năm 2023.

1. Sáng lập vận hành Mạng lưới Kinh tế tuần hoàn Thừa Thiên Huế 2. Các dự án về kinh tế tuần hoàn của UNDP Việt Nam (năm 2022 đến nay) 3. Các dự án về giảm nhựa của WWF Việt Nam (năm 2022 đến nay)

1. Quản trị tổ chức 2. Tài chính 3. Marketing.