Trường Đại học Lâm Nghiệp – Đồng Nai

Trường Đại học Lâm Nghiệp – Đồng Nai

personal

NGUYỄN VĂN LÂM

Trường Đại học Lâm Nghiệp - Đồng Nai

Giảng Viên

- Chuyên nghiên cứu về lĩnh vực tài nguyên và môi trường - Tham gia các dự án về rừng và biến đổi khí hậu

Dự án kiểm kê rừng cho tỉnh Đồng Nai. Dự án Điều tra hiện trạng rừng các tỉnh Tây Nguyên.

Có năng lực về quản lý tài nguyên và môi trường Có kỹ năng làm việc độc lập, nghiên cứu các vấn đề về môi trường và biến đổi khí hậu