Viện Phát triển bền vững và Kinh tế số

Viện Phát triển bền vững và Kinh tế số

Phạm Thị Xuân

Viện Phát triển bền vững và Kinh tế số

Viện trưởng

www.Indevietnam.com

Tổ chuyên gia phát triển dự án giảm thải các bon cho hệ thống giao thông xanh

Green Traffic

Quản lý lãnh đạo, tổ chức triển khai các đề án, dự án