Nhà máy đầu tiên kết hợp thu giữ carbon và lọc nước mặn