Quyết định bổ nhiệm cán bộ Trưởng phòng KHTC

nộidung quyết định

 

 

https://ghgvietnam.vn/wp-content/uploads/2024/01/9.12.2023_ICTA2023_-Official-Program_final.pdf